Huishoudelijk Regelement

Categorie: Over ons

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de  AUSTIN A30-A35 EIGENAREN CLUB

 

Artikel 1.

Het bestuur beslist omtrent een schriftelijk verzoek tot toelating tot de vereniging als gewoon lid, gastlid of donateur, binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

 

 

CONTRIBUTIE

 

Artikel 2.

1. De contributie moet jaarlijks bij vooruitbetaling, vóór 1 maart, worden voldaan.

2. Bij de aanvang van het lidmaatschap vangt de verplichting tot betaling van contributie

    aan op de eerste dag van de maand, waarin betrokkene door het bestuur als gewoon lid

    is aangenomen.

3. De penningmeester verschaft desgevraagd een bewijs van kwijting ter zake van de betaling

    van de contributie.

 

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VOORZITTER

 

Artikel 3.

De voorzitter is belast met:

a. De leiding zowel van de bestuurs- als van de ledenvergadering:

b. De toepassing van zijn recht debatten te sluiten, indien hij van oordeel is dat een

    voorstel genoegzaam is voorbereid; heropening van de debatten is slechts mogelijk

    krachtens een besluit van de vergadering;

c. Het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten, door de bestuurs- en ledenvergadering

   genomen;

d. Het vaststellen van de agenda voor ieder der vergaderingen: voor wat betreft de

    ledenvergadering pleegt hij daarover overleg met het bestuur;

 

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE SEKRETARIS

 

Artikel 4.

De secretaris is belast met:

a. Het (doen) bijhouden van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;

b. Het verzorgen van de correspondentie en het beheer van het verenigingsarchief;

c. Het verzorgen van het verslag van het bestuur van de werkzaamheden over het afgelopen

    verenigingsjaar;

d. Het uitschrijven van de oproepingen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen;

e. Het bijhouden van de ledenadministratie, vermeldende de namen, voorletters, adressen

    en geboortedata, alsmede de datum van toetreding, schorsing, bedanken en royement

    van de leden.

 

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PENNINGMEESTER

 

Artikel 5.

De penningmeester is belast met:

a. De verantwoording voor de inning van de contributies, donaties en andere baten;

b. Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging;

c. Het nauwkeurig aantekening houden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging, met

    inachtneming van de voorschriften door het bestuur te geven;

d. Het zorgdragen voor een tijdige afdracht van de bedragen, die aan derden verschuldigd zijn;

e. Het doen geschieden van betalingen tegen overlegging van kwitanties;

f.  Het verzorgen van de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het 

    versteken verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar.

   

 

 

VERVANGING

 

Artikel 6.

Bij ontstentenis van één van de bestuursleden wordt hij/zij vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

 

 

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

 

Artikel 7.

Het bestuur vergadert:

a. Voor iedere ledenvergadering’

b. Zo dikwijls de voorzitter of twee bestuurleden dit nodig oordelen

 

Artikel 8.

De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van kas, boeken en bescheiden van de penningmeester.

 

 

KOMMISSIES

 

Artikel 9.

Het bestuur kan (een) kommissie(s) instellen.

1. Een kommissie bestaat – zo enigszins mogelijk – uit een oneven aantal leden.

2. Elke kommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

3. De voorzitter van een kommissie kan door het bestuur worden uitgenodigd tot het bijwonen

    van bestuursvergaderingen. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.

 

 

REGIOLEIDERS

 

Artikel 10.

Regioleiders worden door het bestuur voorgesteld en door de algemene ledenvergadering gekozen.

Zij zijn belast met:

a.   Het periodiek organiseren van regionale bijeenkomsten;

b.   Het organiseren van één evenement per jaar;

c.   Het registreren van autotechnische gegevens in de betreffende regio;

d.   Het opsporen van nog niet geregistreerde auto’s in die regio;

e.   Het benaderen en eventueel registreren van aspirant-leden.

 

 

BESLUITVORMING LEDENVERGADERING

 

 

STEMMEN OVER ZAKEN

 

Artikel 11.

1. Indien m.b.t. het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt

    gebracht, wordt het voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

2. Bij staking van stemmen over een zaak wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

   

 

STEMMEN OVER PERSONEN

 

Artikel 12.

1. Bij het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen wordt bij gesloten 

    ongetekende briefjes gestemd.

2. In een dergelijk geval worden leden, die onduidelijk of onjuist ingevulde briefjes, 

    ondertekende of blanco briefjes hebben ingeleverd, geacht niet rechtsgeldig aan de 

    stemming te hebben deelgenomen.

3. Indien voor een te vervullen plaats slechts één kandidaat is gesteld en door geen der leden

    stemming wordt gevraagd, wordt het daarop betrekking hebbende voorstel geacht met

    algemene stemmen te zijn aangenomen.

 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 13.

1. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

2. In alle gevallen waarin de wet, de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement of wettig genomen

    besluiten van de Algemene Ledenvergadering niet voorzien, beslist het bestuur.

 

   

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 21 februari 1988  te Meteren.

Hits: 558